Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Салов Сергiй Вiталiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне сiльськогосподарське товариство "Надiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27613 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Велика Северинка пров.Тепличний,1
4. Код за ЄДРПОУ 03756690
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-31-21-32 32-21-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 73 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 18.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03756690.smida.gov.ua в мережі Інтернет 13.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.04.2017 звільнено Голова Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%. На посадi перебувала з 18.04.2016р. по 13.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Лапа Вiктор Федорович ЕА 748743
01.09.2000 Новоукраїнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Лапа Вiктор Федорович (паспорт ЕА 748743 Новоукраїнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.09.2000), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%. На посадi перебував з 18.04.2016р. по 13.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Табалова Людмила Анатолiївна ЕА 899741
08.01.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Табалова Людмила Анатолiївна (паспорт ЕА 899741 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 08.01.2002), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%. На посадi перебувала з 18.04.2016р. по 13.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: менеджер ТОВ «ДОСВIД», бухгалтер ТОВ «ДОСВIД». На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Табалова Людмила Анатолiївна ЕА 899741
08.01.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Табалова Людмила Анатолiївна (паспорт ЕА 899741 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 08.01.2002), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний маркетолог ПАТ «КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД». На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Салова Надiя Григорiвна ЕВ 373656
28.05.2015 Компанiївським РС УДМС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Салова Надiя Григорiвна (паспорт ЕВ 373656 Компанiївським РС УДМС України в Кiровоградськiй областi 28.05.2015), розмiр пакета акцiй: 0 грн., обрана як представник акцiонера ТОВ «АК «ФОРМУЛА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37628132; 27613, Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Велика Северинка, пров.Тепличний, 1; розмiр пакета акцiй: 4319000 грн.; 75,113044%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор ДП «Сiльськогосподарське пiдприємство Устинiвського виправного центру №37», директор ТОВ «АК «ФОРМУЛА-АГРО». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Загороднiй Iгор Вiамiдович ЕА 662110
29.09.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Загороднiй Iгор Вiамiдович (паспорт ЕА 662110 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 29.09.1999), розмiр пакета акцiй: 0 грн., обраний як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: фахiвець вiддiлу СБ ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», iнженер з охорони працi ПАТ «КIРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555», директор ТОВ «САКУРА КО». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 обрано Член Наглядової Ради Костогриз Василь Петрович ЕА 441202
05.05.1998 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Костогриз Василь Петрович (паспорт ЕА 441202 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 05.05.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн., обраний як незалежний директор. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: виконроб ТОВ «БУДРЕМКОНСАЛТ». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Прищепенко Ольга Дем'янiвна ЕА 736204
24.03.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Прищепенко Ольга Дем'янiвна (паспорт ЕА 736204 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 24.03.2000), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 15.04.2014р. по 13.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Власенко Тетяна Василiвна ЕА 510825
25.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Власенко Тетяна Василiвна (паспорт ЕА 510825 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 25.09.1998), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 15.04.2014р. по 13.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Кузнєцова Катерина Iванiвна ЕА 146314
28.10.2006 Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзiйної комiсiї, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Кузнєцова Катерина Iванiвна (паспорт ЕВ 146314 Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл., 28.10.2006), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 15.04.2014р. по 13.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 обрано Голова Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 642981 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 13.04.2017 року (протокол №2016/04/18 вiд 18.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер ТОВ «ДОСВIД», бухгалтер ТОВ «ДОСВIД». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 звільнено Директор Салов Сергiй Вiталiйович ЕА 215234
03.12.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 13.04.2017 року (протокол №2017/04/13 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким передбачається змiна термiну повноважень директора, звiльнено: Директор Салов Сергiй Вiталiйович (паспорт ЕА 215234 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 03.12.1996), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебував з 01.03.2017 р. по 13.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
13.04.2017 обрано Директор Салов Сергiй Вiталiйович ЕА 215234
03.12.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради вiд 13.04.2017 року (протокол №2017/04/13 вiд 13.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким передбачається змiна термiну повноважень директора, обрано: Директор Салов Сергiй Вiталiйович (паспорт ЕА 215234 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 03.12.1996), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: служба в органах Державної кримiнально-виконавчої служби України, начальник служби безпеки ПП «КОМПАНIЯ «РОСТОК-АГРО», заступник директора ПАСТ «НАДIЯ». На посаду обраний на невизначений термiн до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.