Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Джемелiнський Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.02.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне сiльськогосподарське товариство "Надiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27613 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Велика Северинка пров.Тепличний,1
4. Код за ЄДРПОУ 03756690
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-31-21-32 31-21-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.02.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 41 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цнних паперiв та фондового ринку 01.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03756690.smida.gov.ua в мережі Інтернет 27.02.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.02.2017 звільнено Директор Джемелiнський Олександр Васильович ЕВ 305687
25.01.2012 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.02.2017 року (протокол №2017/02/27 вiд 27.02.2017 року), в зв'язку зi змiною керiвника, з 28.02.2017 року звiльнено: директор Джемелiнський Олександр Васильович (паспорт ЕВ 305687 25.01.2012 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебував з 12.06.2014р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
27.02.2017 обрано Директор Салов Сергiй Вiталiйович ЕА 215234
03.12.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 27.02.2017 року (протокол №2017/02/27 вiд 27.02.2017 року), в зв'язку зi змiною керiвника, з 28.02.2017 року обрано: директор Салов Сергiй Вiталiйович (паспорт ЕА 215234 03.12.1996 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.) з 01.03.2017р. Розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: служба в органах Державної кримiнально-виконавчої служби України, начальник служби безпеки ПП «Компанiя «Росток-Агро», заступник директора ПАСТ «Надiя». На посаду обраний на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.