Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Джемелiнський Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне сiльськогосподарське товариство "Надiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27613 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Велика Северинка пров.Тепличний,1
4. Код за ЄДРПОУ 03756690
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-31-21-32 32-21-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03756690.smida.gov.ua в мережі Інтернет 18.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2016 звільнено Голова наглядової ради Садовенко Євгенiй Григорович ЕВ 115462
18.11.2005 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 18.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Садовенко Євгенiй Григорович (паспорт ЕВ 115462 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.11.2005), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi перебував з 24.04.2013р. по 18.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2016 звільнено Член наглядової ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 18.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 1 шт.;500 грн.;0,0087%. На посадi перебувала з 24.04.2013р. по 18.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2016 звільнено Член наглядової ради Табалова Людмила Анатолiївна ЕА 899741
08.01.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 18.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Табалова Людмила Анатолiївна (паспорт ЕА 899741 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 08.01.2002), розмiр пакета акцiй: 1 шт.;500 грн.;0,0087%. На посадi перебувала з 24.04.2013р. по 18.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 18.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 1 шт.;500 грн.;0,0087%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер ТОВ "ДОСIД". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Табалова Людмила Анатолiївна ЕА 899741
08.01.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 18.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Табалова Людмила Анатолiївна (паспорт ЕА 899741 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 08.01.2002), розмiр пакета акцiй: 1 шт.;500 грн.;0,0087%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний маркетолог ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Лапа Вiктор Федорович ЕА 748743
01.09.2000 Новоукраїнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 18.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Лапа Вiктор Федорович (паспорт ЕА 748743 Новоукраїнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.09.2000), розмiр пакета акцiй: 1 шт.;500 грн.;0,0087%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер СТОВ "ТЯСМИН". На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2016 обрано Голова наглядової ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 18 квiтня 2013 року (протокол №2016/04/18 вiд 18.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 1 шт.;500 грн.;0,0087%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер ТОВ "ДОСIД". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.