Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Салов Сергiй Вiталiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне сiльськогосподарське товариство "Надiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27613 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Велика Северинка пров.Тепличний,1
4. Код за ЄДРПОУ 03756690
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-31-21-32 31-21-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03756690.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 звільнено Голова Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%. На посадi перебувала з 13.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Салова Надiя Григорiвна ЕА 373656
28.05.2015 Компанiївським РС УДМС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Салова Надiя Григорiвна (паспорт ЕВ 373656 Компанiївським РС УДМСУ в Кiровоградськiй обл. 28.05.2015), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 13.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2019 звільнено Член Наглядової Ради Табалова Людмила Анатолiївна ЕА 899741
08.01.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.008696
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Табалова Людмила Анатолiївна (паспорт ЕА 899741 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 08.01.2002), розмiр пакета акцiй: 500 грн.; 0,008696%. На посадi перебувала з 13.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Загороднiй Iгор Вiамiдович ЕА 662110
29.09.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Загороднiй Iгор Вiамiдович (паспорт ЕА 662110 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 29.09.1999), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебував з 13.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2018 звільнено Член Наглядової Ради Костогриз Василь Петрович ЕА 441202
05.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Костогриз Василь Петрович (паспорт ЕА 441202 Ленiнським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.05.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебував з 13.04.2017 р. по 20.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Салова Надiя Григорiвна ЕВ 373656
28.05.2015 Компанiївським РС УДМС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Салова Надiя Григорiвна (паспорт ЕВ 373656 Компанiївським РС УДМСУ в Кiровоградськiй обл. 28.05.2015), розмiр пакета акцiй: 0 грн., обрана як представник акцiонера ТОВ «АК «ФОРМУЛА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37628132; 27613, Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Велика Северинка, пров.Тепличний, 1; розмiр пакета акцiй: 4319000 грн.; 75,113044%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор ДП «Сiльськогосподарське пiдприємство Устинiвського виправного центру №37», директор ТОВ «АК «ФОРМУЛА-АГРО». На посаду обрана на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

20.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Ростовцева Олена Вадимiвна ЕА 441553
15.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Ростовцева Олена Вадимiвна (паспорт ЕА 441553 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 15.05.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн., обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: консультант з економiчних питань ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обрана на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2018 обрано Член Наглядової Ради Костогриз Василь Петрович ЕА 441202
05.05.1998 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Костогриз Василь Петрович (паспорт ЕА 441202 Ленiнським РВУМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.05.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн., обраний як незалежний директор. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: виконроб ТОВ «БУДРЕМКОНСАЛТ». На посаду обраний на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2018 обрано Голова Наглядової Ради Ростовцева Олена Вадимiвна ЕА 441553
15.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2018 року (протокол №2018/04/20 вiд 20.04.2018 року) обрано: Голова Наглядової ради Ростовцева Олена Вадимiвна (паспорт ЕА 441553 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 15.05.1998), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: консультант з економiчних питань ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обрана на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.