Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Салов Сергiй Вiталiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне сiльськогосподарське товариство "Надiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27613 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Велика Северинка пров.Тепличний,1
4. Код за ЄДРПОУ 03756690
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-31-21-32 31-21-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 46 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цнних паперiв та фондового ринку 06.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03756690.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 02.03.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аграрна компанiя "Формула-Агро" 37628132 75.113 75.513
Зміст інформації:
02.03.2018 року ПАCТ «Надiя» з iнформацiї, отриманої вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне:
Розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй юридичної особи – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аграрна компанiя "Формула-Агро", код ЄДРПОУ 37628132, мiсцезнаходження: 27613, Кiровоградська область, Кiровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1, збiльшився з 98,047673% до 98,057814%. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 8638 (75,113%) до 8684 (75,513% вiд загальної кiлькостi акцiй) простих iменних акцiй.