Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 20.02.2008
Дата публікації 07.04.2009 18:10:04
Найменування емітента* Закрите акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка
Керівник* Шаповалов Олександр Григорович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* nadija@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рiшення про одержання кредиту - 28.01.2008року
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про одержання кредиту - Наглядова Рада (протокол б/н вiд 28.01.2008року)
Дата пiдписання договору кредиту - 20.02.2008 року
Вид кредиту - фiнансовий мультивалютний (поновлювальна кредитна лiнiя)
Сума кредиту - 5000,0 тис.грн
Процентна ставка - 14,0% у гривнях; 13,0% у доларах США; 12,8% у ЄВРО
Строк, на який укладено договiр кредиту - 24 мiсяцi
Умови повернення кредиту iз зазначенням активiв, наданих у заставу, або iнший спосiб забезпечення кредиту - згiдно графiку зменшення лiмiту поновлювальної кредитної лiнiї, комплекс будiвель тепличного комбiнату
Дата одержання кредиту - 20.02.2008 року
Iнформацiя про кредитора, який прийняв рiшення про надання кредиту, iз зазначенням його найменування, iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ, мiсцезнаходження - Закрите акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний банк", iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 14282829, Україна, 83001, м.Донецьк, вул. Унiверситетська, 2а
Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду - 15664 тис.грн
Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок звiтного року - 31,92%
Iнформацiя щодо цiльового призначення коштiв, отриманих за кредитом:
- перший транш у розмiрi, еквiвалентному розмiру заборгованостi перед ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"(iдентифiкацiйний код 14305909), в погашення заборгованостi перед ВАТ "Райффайзен Банк Аваль",
- другий транш - на поповнення оборотних коштiв
У разi, якщо грошовi кошти емiтент отримує на пiдставi укладених договорiв кредиту в декiлька етапiв траншами, що не перевищують, дорiвнюють або є бiльшими нiж 25 вiдсоткiв активiв емiтента, iнформацiя розкривається при вчиненнi кожної з дiй. При цьому датою вчинення дiї вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числi закриття кредитної лiнiї:
20.02.2008року - 1059,0 тис. грн;
25.02.2008року - 1025,0 тис. грн;
28.02.2008року - 530,07 тис. грн;
03.03.2008року - 1500,0 тис. грн;
05.03.2008року - 251,4 тис. грн;
06.03.2008року - 759,1 тис. грн;
13.03.2008року - 173,9 тис. грн;
14.03.2008року - 500,0 тис. грн;
17.03.2008року - 264,5 тис. грн;
20.03.2008року - 30,0 тис. грн;
27.03.2008року - 63,2 тис. грн
01.04.2008року - 600,0 тис. грн;
02.04.2008року - 283,8 тис. грн;
03.04.2008року - 73,4 тис. грн;
04.04.2008року - 156,4 тис. грн;
09.04.2008року 33,4 тис. грн;
14.04.2008року - 60,0 тис. грн.;
15.04.2008року - 1420,0 тис. грн;
22.04.2008року - 62,4 тис. грн;
12.05.2008року - 49,4 тис. грн;
14.05.2008року - 78,0 тис. грн;
28.05.2008року - 1838,9 тис. грн;
02.06.2008року - 1311,6 тис. грн;
05.06.2008року - 94,0 тис. грн;
06.06.2008року - 94,0 тис. грн;
09.06.2008року - 1400,0 тис. грн;
13.06.2008року - 186,3 тис. грн;
20.06.2008року - 528,4 тис. грн;
02.07.2008року - 50,0 тис. грн;
04.07.2008року - 35,8 тис. грн;
07.07.2008року - 393,0 тис. грн;
09.07.2008року - 22,0 тис. грн;
11.07.2008року - 404,6 тис. грн
Розмiр одержаної частини кредиту (траншу) у грошовiй формi, розмiр одержаної частини кредиту (у вiдсотках) до загального розмiру кредиту та дата отримання частини кредиту (траншу), дата вiдкриття та дата закриття кредитної лiнiї:
20.02.2008року - 1059,0 тис. грн - 6,8%;
25.02.2008року - 1025,0 тис. грн - 6,54%;
28.02.2008року - 530,07 тис. грн - 3,38%;
03.03.2008року - 1500,0 тис. грн - 9,58%;
05.03.2008року - 251,4 тис. грн - 1,6%;
06.03.2008року - 759,1 тис. грн - 4,85%;
13.03.2008року - 173,9 тис. грн - 1,11%;
14.03.2008року - 500,0 тис. грн- 3,19%;
17.03.2008року - 264,5 тис. грн - 1,69%;
20.03.2008року - 30,0 тис. грн - 0,19%;
27.03.2008року - 63,2 тис. грн - 0,4%;
01.04.2008року - 600,0 тис. грн - 3,8%;
02.04.2008року - 283,8 тис. грн - 1,8%;
03.04.2008року - 73,4 тис. грн - 0,47%;
04.04.2008року - 156,4 тис. грн - 1,0%;
09.04.2008року - 33,4 тис. грн - 0,2%;
14.04.2008року - 60,0 тис. грн. - 0,38%;
15.04.2008року - 1420,0 тис. грн - 9,07%;
22.04.2008року - 62,4 тис. грн - 0,9%;
12.05.2008року - 49,4 тис. грн - 0,32%;
14.05.2008року - 78,0 тис. грн - 0,5%;
28.05.2008року - 1838,9 тис. грн - 11,74%;
02.06.2008року - 1311,6 тис. грн - 8,37%;
05.06.2008року - 94,0 тис. грн - 0,6%;
06.06.2008року - 94,0 тис. грн - 0,6%;
09.06.2008року - 1400,0 тис. грн - 8,94%;
13.06.2008року - 186,3 тис. грн - 1,19%;
20.06.2008року - 528,4 тис. грн - 3,37%;
02.07.2008року - 50,0 тис. грн - 0,32%;
04.07.2008року - 35,8 тис. грн - 0,23%;
07.07.2008року - 393,0 тис. грн - 2,51%;
09.07.2008року - 22,0 тис. грн - 0,14%;
11.07.2008року - 404,6 тис. грн - 2,58%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Шаповалов Олександр Григорович