Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 16.03.2018 18:57:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Салов Сергій Віталійович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ"

(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 03756690

місцезнаходження якого: 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "20" квітня 2018 року об 11:30 годині за адресою місцезнаходження Товариства 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1 в приміщенні актового залу на другому поверсі адмінбудівлі, кімната №201 (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись "20" квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 22.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 11500 шт., в тому числі голосуючих – 8810  шт.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:  "16" квітня 2018 року.

 

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

6. Про зміну типу Товариства.

7. Про зміну найменування Товариства.

8. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Про відміну положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА "НАДІЯ".

10. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

11. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

12. Обрання членів наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://03756690.smida.gov.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1 (другий поверх адмінбудівлі, бухгалтерія, кімната №203) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Салова Надія Григорівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

 

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

  • для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
  • для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2017 рік

2016 рік

Усього активів

276225

252109

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5042

4035

Запаси

24045

8519

Сумарна дебіторська заборгованість

143628

146549

Гроші та їх еквіваленти

34

50

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

221303

213462

Власний капітал

227053

219212

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5750

5750

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

4000

4000

Поточні зобов'язання і забезпечення

45172

28897

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7841

50837

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11500

11500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

681,83

4420,61

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення з порядком денним та без проектів рішень оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №52 від 16.03.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Салов Сергій Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2018
(дата)