Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 13.04.2017
Дата публікації 28.02.2017 16:39:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Джемелінський Олександр Васильович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ" (надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 03756690 місцезнаходження якого: 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "13" квітня 2017 року об 11:30 годині за адресою місцезнаходження Товариства 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1 в приміщенні актового залу (другий поверх адмінбудівлі, кімната №201). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "13" квітня 2017 року з 11:00 до 11:20 години за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "07" квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства..

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

12. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

13. Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03756690.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1 (другий поверх, бухгалтерія, кімната №203) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАСТ "НАДІЯ" Джемелінський Олександр Васильович. Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

232181

252109

Основні засоби

4308

4035

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

9209

8519

Сумарна дебіторська заборгованість

218509

146549

Грошові кошти та їх еквіваленти

155

50

Нерозподілений прибуток (збиток)

162625

213462

Власний капітал

168375

219212

Статутний капітал

5750

5750

Довгострокові зобов'язання

2750

4000

Поточні зобов'язання

61056

28897

Чистий прибуток (збиток)

102371

50837

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11500

11500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

54

51

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення розміщене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №40 від 28.02.2017 року.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА "НАДІЯ",

ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 13.04.2017 РОКУ.

 

1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ для проведення підрахунків голосів акціонерів на Зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі:

 • Чернявська Юлія Іванівна – голова лічильної комісії;
 • Ткаченко Олена Валеріївна;
 • Кузнєцова Катерина Іванівна.

 

2 Друге питанню проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборах акціонерів;

4. установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування у варіанті, що був затверджений рішенням наглядової ради від 01.02.2017 року (протокол №2017/02/01 від 01.02.2017 року), а саме: бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

5. Затвердити наступний регламент Зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання проекту порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ звіт ревізійної комісії Товариства взяти до уваги; висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік – затвердити.

 

6. Шосте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік;
 2. суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

7. Сьоме питання проекту порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 1. внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;
 2. затвердити нову редакцію статуту Товариства;
 3. уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту;
 4. внести до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо вищого, контролюючого та виконавчого органу управління, у відповідності до інформації, що міститься в статуті Товариства, а саме: вищий орган – загальні збори акціонерів; контролюючий – наглядова рада; виконавчий орган – директор;
 5. уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити директора заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

8. Восьме питання проекту порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити положення про наглядову раду Товариства.

 

9. Дев'яте питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2016 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

10. Десяте питання проекту порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

 

11. Одинадцяте питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 1. затвердити цивільно-правові договори між членами і головою наглядової ради та Товариством, на умовах що викладені в проектах цих договорів;
 2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства директора Товариства.

 

12. Дванадцяте питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ припинити повноваження складу ревізійної комісії, що був обраний рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2014 року, датою припинення повноважень існуючого складу ревізійної комісії визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

13. Тринадцяте питання проекту порядку денного: Про обрання ревізійної комісії Товариства та визначення строку її повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ревізійну комісію не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передати незалежному аудитору.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Джемелінський Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2017
(дата)