Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2016
Дата публікації 05.03.2016 13:04:34
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Джемелінський Олександр Васильович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 18.04.2016 15.00 27613, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1 в примiщеннi актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната №201)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14.30 по 14.50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 12.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк.

6. Про припинення повноважень членiв наглядової ради.

7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання таких  угод.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для участi у Зборах необхiдно мати при собi документи, що iдентифiкують особу та пiдтверджують право участi акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) у Зборах. З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 13 год. до 15.00 години за адресою: Кiровоградська область, Кiровоградський район,  с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1 (другий поверх, бухгалтерiя, кiмната №203), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАСТ "НАДIЯ" Джемелiнський Олександр Васильович.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015

2014

Усього активів

232181

79043

Основні засоби

4308

5934

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

9209

14191

Сумарна дебіторська заборгованість

218509

58883

Грошові кошти та їх еквіваленти

155

35

Нерозподілений прибуток (збиток)

162625

60254

Власний капітал

168375

66004

Статутний капітал

5750

5750

Довгострокові зобов'язання

2750

3000

Поточні зобов'язання

61056

10039

Чистий прибуток (збиток)

102371

17563

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11500

11500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

54

58

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 44 Вiдомостi НКЦПФР від 04.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Джемелінський Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2016
(дата)