Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.03.2015
Дата публікації 05.03.2015 17:45:44
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Джемелінський Олександр Васильович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 09.04.2015 15.00 27613, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1, примiщення актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната №201) 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14.30 по 14.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 03.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 13 год. до 15.00 години за адресою: Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1 (другий поверх, бухгалтерiя, кiмната №203), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАСТ "НАДIЯ" Джемелiнський Олександр Васильович. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 79043 55018 Основні засоби 5934 5888 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 14191 9566 Сумарна дебіторська заборгованість 58791 39446 Грошові кошти та їх еквіваленти 35 118 Нерозподілений прибуток 60254 37541 Власний капітал 66004 48441 Статутний капітал 5750 5750 Довгострокові зобов'язання 3000 1000 Поточні зобов'язання 10039 6139 Чистий прибуток (збитки) 17563 -724 Середньорічна кількість акцій (шт.) 11500 11500 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 58 123 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 43 Вiдомостi НКЦПФР від 04.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Джемелінський Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2015
(дата)