Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2014
Дата публікації 20.03.2014 18:26:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Кадесніков Вадим Миколайович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 15.04.2014 11.45 27613, Кiровоградська обл., Кiровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1, примiщення актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната №201)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 09.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства.
6. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
7. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 13 год. до 15.00 години за адресою: Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1 (другий поверх, бухгалтерiя, кiмната №203), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАСТ "НАДIЯ" Кадеснiков Вадим Миколайович.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 55018 56227
Основні засоби 5888 7648
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 9566 13192
Сумарна дебіторська заборгованість 39446 33646
Грошові кошти та їх еквіваленти 118 1741
Нерозподілений прибуток 37541 38265
Власний капітал 48441 49165
Статутний капітал 5750 5750
Довгострокові зобов'язання 1000 1000
Поточні зобов'язання 6139 6062
Чистий прибуток (збитки) -724 12838
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11500 11500
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 123 175
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 50 Відомості НКЦПФР від 14.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кадесніков Вадим Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2014
(дата)