Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 20:15:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Шаповалов Олександр Григорович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 24.04.2013 11.00 Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1, примiщення актового залу (другий поверх адмiнбудiвлi, кiмната №201)
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 18.04.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2012 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. Розподiл прибутку товариства за 2012 рiк.
6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Для участi у зборах необхiдно мати при собi документи що пiдтверджують право участi в зборах акцiонерiв (представникiв акцiонерiв). З документами необхiдними для прийняття рiшень по порядку денному, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi з 13 год. до 15.00 години за адресою: Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1 (другий поверх, бухгалтерiя, кiмната №203), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є директор ПАСТ "НАДIЯ" Шаповалов Олександр Григорович.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 56227 45601
Основні засоби 7648 8730
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 13192 12296
Сумарна дебіторська заборгованість 33646 24523
Грошові кошти та їх еквіваленти 1741 50
Нерозподілений прибуток 38265 25657
Власний капітал 49165 36557
Статутний капітал 5750 5750
Довгострокові зобов'язання 1000 3492
Поточні зобов'язання 6062 5552
Чистий прибуток (збитки) 12608 20315
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11500 11500
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 175 197
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 49 Бюлетень Цiннi папери України від 15.03.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Шаповалов Олександр Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)