Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 17.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне сільськогосподарське товариство "Надія"
Юридична адреса* 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Велика Северинка, пров.Тепличний,1
Керівник* Шаповалов Олександр Григорович - Директор. Тел: 0522312132
E-mail* past_nadiya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19.04.2012 11.00 Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1, актовий зал
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2011 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. Розподiл прибутку товариства за 2011 рiк.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Вiдповiдно до ст.36 Закону України "Про акцiонернi товариства" до дня скликання загальних зборiв акцiонери (представники акцiонерiв) мають можливiсть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: Кiровоградська область, Кiровоградський район, с. Велика Северинка, пров. Тепличний, буд. 1 (другий поверх, бухгалтерiя) у робочi днi з 10:00 год. до 12.00 год.; з 13 год. до 15.00 год. Особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є Сiльвестрова Валентина Олександрiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 49755 34082
Основні засоби 8641 6782
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 538 641
Сумарна дебіторська заборгованість 25492 9494
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 309
Нерозподілений прибуток 20315 5610
Власний капітал 39154 18621
Статутний капітал 5750 5750
Довгострокові зобов'язання 3492 2446
Поточні зобов'язання 7109 13015
Чистий прибуток (збитки) 20315 5610
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11500 11500
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 198 213
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 Бюлетень. Цiннi папери України від 15.03.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Шаповалов Олександр Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2012
(дата)