Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03756690
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "СГ НАДIЯ НОВА"
Дата, на яку складено інформацію: 15.04.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися