Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  09.03.2020 10:47:01
Дата здійснення дії: 15.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "СГ НАДІЯ НОВА"
Код за ЄДРПОУ:  03756690
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СГ НАДІЯ НОВА"

(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 03756690

місцезнаходження якого: 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2020 року об 11:30 годині за адресою місцезнаходження Товариства 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1 в приміщенні актового залу на другому поверсі адмінбудівлі, кімната №201 (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись 15 квітня 2020 року з 11:00 год. до 11:20 год. за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 18.02.2020 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 11 500 шт., в тому числі голосуючих – 8 810  шт.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:  09 квітня 2020 року.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного.

1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  підрахунку  голосів  під час  голосувань, оформлення результатів  голосувань  з пропозицій з питань  порядку  денного, а також для вирішення  інших питань пов`язаних із  забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі:

 • Чернявська Юлія Іванівна – голова лічильної комісії;
 • Ткаченко Олена Валеріївна;
 • Святокум Таміла Олексіївна.

 

2 Друге питанню проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів акціонерів;

4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) відповідно до порядку засвідчення бюлетенів встановленому п.9.1.14. статуту Товариства.

5. Затвердити наступний регламент Зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання проекту порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік;
 2. суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

6. Шосте питання проекту порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

 • кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
 • угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 • угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 • угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш);
 • угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.);
 • договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • угоди будівельного підряду;
 • лізингу;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 • договори позики;
 • договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 500 млн. гривень;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: http://03756690.smida.gov.ua/.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1 (другий поверх адмінбудівлі, бухгалтерія, кімната №203) у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Салова Надія Григорівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 27613, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

 

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

 • для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
 • для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2018 рік

2019 рік

Усього активів

310025

425899

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6187

9322

Запаси

33387

20494

Сумарна дебіторська заборгованість

132920

199670

Гроші та їх еквіваленти

659

222

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

245450

308117

Власний капітал

251200

313867

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5750

5750

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

4000

4000

Поточні зобов'язання і забезпечення

54825

108032

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

24147

63788

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11500

11500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2,09974

5,54678

НАГЛЯДОВА РАДА